Κείμενα

Η αναζήτηση της αλήθειας

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός φάνηκε στήν Ἀνατολή ἕνα ἀστέρι. Ὄχι φυσικό. Ὄχι ἕνα ἀστέρι τοῦ οὐρανοῦ, τό ὁποῖο ἔκανε κάποιο διαφορετικό δρόμο. Ἀλλά ἦταν ἕνα ἄστρο, πού δέν ἦταν… ἄστρο ἀλλά κάτι ἄλλο. Ἦταν μία δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἴσως ἕνας ἄγγελος πού φαινόταν μέ μορφή ἀστέρος. Καί τόν εἶδαν στήν Ἀνατολή τρεῖς σοφοί ἄνδρες. Ὀνομάζοντο μάγοι. Ἡ ἱστορία μᾶς διηγεῖται, ὅτι οἱ τρεῖς μάγοι πού ξεκίνησαν νά βροῦν τόν Χριστό ἦταν ἀπό τούς πιό λαμπρούς.

Θεολογία και πράξη

Τί νόημα ἔχει μιά θεολογία, πού δέν εἶναι πράξη; Μά καί τί νόημα ἔχει μιά θεολογία, πού κραδαίνεται σάν ὅπλο κατά ἀπίστων καί δέν ζυμώνει αὐτούς πού τήν διατυπώνουν; Ἡ θεολογία δέν ἔχει τήν νεκρική ἀσφάλεια τοῦ διακοσμητικοῦ. Ζητάει κόπο, ρεαλισμό, ἑτοιμότητα γιά διόρθωση. Ὅ,τι ζητάει, δηλαδή, ἡ κόψη τοῦ μαχαιριοῦ...

Για μια καλή προετοιμασία

Σέ λίγες ἡμέρες ἔχομε τήν μεγάλη καί ἁγία ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ἦλθε στόν κόσμο γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας. Καί ἐμεῖς, ὅσο καί ἄν εἴμαστε ἄνθρωποι ἁπλοί, ὅσο καί ἄν εἴμαστε ἄνθρωποι χωρίς ἰδιαίτερες θεολογικές γνώσεις καί χωρίς αὐστηρή πνευματική ζωή, ὅσο καί ἄν εἴμαστε πνευματικά ἀδιάφοροι, τίς ἑτοιμασίες μας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς δέν τίς παραλείπουμε ποτέ.

Το μεγάλο δείπνο

«Ἀγρόν ἀγόρασα καί θέλω νά πάω νά τόν δῶ».
Καί ὁ ἄλλος: «ζεύγη βοῶν ἀγόρασα καί πάω νά δῶ, κάνουν καλά τή δουλειά τους στό ὄργωμα;».
Καί ὁ ἄλλος: «γυναίκα ἔγημα καί γι’ αὐτό δέν μπορῶ νά ρθῶ. Παντρεύτηκα καί δέν μπορῶ νά ρθῶ».
Γιατί μᾶς τήν εἶπε τήν παραβολή αὐτή ὁ Χριστός;
Γιά νά μᾶς πεῖ: Μήν ἀφήνετε τόν ἑαυτό σας ἀδελφοί μου, παιδιά μου ἀγαπημένα, πού Ἐγώ κατέβηκα γιά σᾶς καί γιά τή σωτηρία σας, ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ καί στά καταχθόνια καί στόν Ἅδη, γιά νά ἀναζητήσω τόν προπάτορα Ἀδάμ, νά κάνει τέτοια λάθη.

Η θεραπεία της συγκυπτούσης

Ἀκούσαμε στό ἅγιο Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ Κύριος εἶχε πάει σέ ἕνα χωριό τῆς Παλαιστίνης. Ἦταν Σάββατο, γιόρταζαν οἱ Ἑβραῖοι καί ἦταν μαζεμένοι στήν συναγωγήν τους, δηλαδή στήν Ἐκκλησία τους. Ἐκεῖ ὁ Κύριος ἔκανε τό κήρυγμά του. Τήν ὥρα πού μιλοῦσε, τά μάτια ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ἡ προσοχή τους, εἶχαν καρφωθεῖ στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί στόν λόγο του. Καί ὅπως ἦταν φυσικό τόν πρόσεχαν μέ τήν ἐπιθυμία νά ἀκούσουν ὅτι καλύτερο καί περισσότερο μποροῦσαν γιά νά ὠφεληθεῖ ἡ ψυχή τους.

Ο άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Ἑορτάζοντας τήν μνήμη τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, εἶναι πρέπον νά πάρουμε μερικά διδάγματα ἀπό τόν βίο του.
Τό πρῶτο δίδαγμα εἶναι, ὅτι ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἀνδρέας αἰσθανόμενος ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὄχι μόνο ἀνάγκες ὑλικές ἀλλά καί ἀνάγκες πνευματικές, τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀξίας καί τῆς ὑπάρξεως τῆς ψυχῆς καί τῆς μελλούσης ζωῆς, δέν στεκόταν μέ τά χέρια σταυρωμένα, ἀλλά ἔψαχνε

Ο άφρονας πλούσιος

Ὁ Χριστός εἶπε τήν ἑξῆς παραβολή: Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος πλούσιος, ὁ ὁποῖος εἶχε πολλά κτήματα. Κάποια φορά, εὐφόρησε ἡ χώρα του. Ὁ πλούσιος ὑπολόγισε ὅτι δέν θά μπορέσει νά μαζέψει ὅλα τά προϊόντα στίς ἀποθῆκες του, δέν τόν ἔφταναν, καί κατάληξε στό συμπέρασμα ὅτι ἔπρεπε νά τίς γκρεμίσει· νά φτειάξει ἄλλες μεγαλύτερες. Ἐννοεῖται, ὅτι καθένας ὅταν φτειάχνει ἀποθῆκες, τίς φτειάχνει πάντα πιό εὐρύχωρες. Νά χωρᾶνε κάτι παραπάνω, ἀπό ὅσα προβλέπεται νά συγκεντρωθοῦν.

Εισόδια της Θεοτόκου

Γιορτάζουμε, σήμερα, τά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Ναό. Καί γιά νά τά ἑορτάσουμε ἤρθαμε, καί κάναμε καί ἐμεῖς τήν δική μας εἴσοδο στόν Ναόν. Θά κάνομε, λοιπόν, μιά σύγκριση τοῦ τότε Ναοῦ, τοῦ τώρα Ναοῦ, τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας, καί τῆς δικῆς μας εἰσόδου μέσα στόν Ναό τοῦ Θεοῦ, γιά νά ὠφεληθοῦμε.

Πού θα βρω τη χαρά

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μιά μέρα πέρασε ἔξω ἀπό ἕνα τελωνεῖο. Ἐκεῖ εἶδε ἕνα τελώνη, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν Ματθαῖος. Καί τόν κάλεσε νά γίνει Ἀπόστολός Του, νά πάει κοντά Του. Ὄχι ἁπλῶς νά πάει κοντά Του γιά λίγο, ἀλλά νά πάει «μιά γιά πάντα» κοντά Του.

Η Ανάσταση της κόρης του Ιάειρου

Ὅταν ὁ Κύριος μᾶς δίνει τόν φωτισμό Του καί ἀναζητοῦμε τήν εὐλογία Του καί τήν δύναμή Του καί τήν συγχώρησή Του, πρέπει νά μᾶς πιάνει καί λίγη ἀγωνία καί λαχτάρα καί πόθος γιά νά ἐννοήσουμε καλύτερα τό θέλημά Του.

Pages